kontakt: PL+48 515 526 657    NL+31 620 489 676    E-mail: biuro@kozow.eu KREATOR CV: www.cv.kozow.eu

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Strona www.http://rekrutacja.kozow.eu działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.http://rekrutacja.kozow.eu,
    zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.http://rekrutacja.kozow.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania
    i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.http://rekrutacja.kozow.eu, zobowiązany jest do
    przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
    1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
    2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
    3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   6. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.

2. DEFINICJE

   1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.http://rekrutacja.kozow.eu umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
   2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
   3. USŁUGODAWCA – Dariusz Kozów wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą REKRUTACJA-KOZOW, adres siedziby: Kanaalstraat 57, Dongen 5104AA, Holandia, adres do doręczeń: j.w., NIP: 268399517B01, REGON: KvK 65362977, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@kozow.eu, tel. +31 619 240 683‬, +48 515 526 657.
   4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
   6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

   1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
    1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
    2. korzystanie z Newslettera,
   2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. REJESTRACJA/DODAWANIE OFERT

   1. Nazwą użytkownika jest adres e-mail podany przy dodawaniu ofert.
   2. Każdy użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto.
   3. Portal nie pobiera opłat za dodawanie ofert – oferty dodawane są zupełnie bezpłatnie
   4. Użytkownik zgadza się na otrzymanie w mailu potwierdzającym informacji handlowych Właściciela serwisu, a także jego klientów.
   5. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie okresowych informacji handlowych Właściciela serwisu.
   6. Użytkownik przekazuje wszelkie prawa do publikacji treści ogłoszeń właścicielowi portalu Rekrutacja.Kozow.eu.
   7. Oferty mogą być publikowane na stronach partnerskich wyszukiwarek ofert pracy.
   8. Każda oferta musi być unikalna i musi dotyczyć konkretnej miejscowości oraz konkretnego stanowiska.
   9. Użytkownik może dodać tylko jedną ofertę na dane stanowisko w tej samej lokalizacji.
   10. Duplikaty ofert lub zbyt podobne pod względem treści oferty będą uznawane za szkodliwe dla serwisu Rekrutacja.Kozow.eu.
   11. Zabronione jest pobieranie opłat za zorganizowanie pracy.
   12. Zabronione jest pobieranie opłat przejazd lub zakwaterowanie pobierane przed rozpoczęciem pracy.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

   1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
   2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
    1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest
     na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
    2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    1. komputer z dostępem do Internetu,
    2. dostęp do poczty elektronicznej,
    3. przeglądarka internetowa,
    4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
   4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

   1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
    1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
    2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem
     poczty elektronicznej na adres: biuro@kozow.eu
    3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza
     Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z
     wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu
     (okres wypowiedzenia).
    4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
   2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
   3. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ofert użytkownika:
    • które już wcześniej zostały dodane i do złudzenia przypominają poprzednią wersję – nie akceptujemy spamu
    • które wprowadzają Użytkownika w błąd, zawierają nieprawdziwe informacje,
    • które nie są zgodne ze stanem faktycznym opisywanej oferty,
    • które noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
    • które są pisane tylko dużymi literami,
    • które są niestarannie i chaotycznie redagowane,
    • który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,
    • który reklamuje serwis konkurencyjny,
    • którego działania zostaną uznane przez administrację serwisu Rekrutacja.Kozow.eu za szkodliwe dla serwisu
   4. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższej czynności.
   5. Konto użytkownika, który notorycznie działa na szkodę serwisu będzie blokowane a wszystkie oferty usuwane.
   6. Zablokowany użytkownik może raz na 6 miesięcy ubiegać się o odblokowanie konta na pisemną prośbę przesłanąa na adres e-mail Właściciela Serwisu

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
    1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej
     na adres: biuro@kozow.eu
    2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
     Usługobiorcę sposób.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

   1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.http://rekrutacja.kozow.eu korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.http://rekrutacja.kozow.eu Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy,
    będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.http://rekrutacja.kozow.eu, bez zgody Usługodawcy.
   2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.http://rekrutacja.kozow.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Stron, zawierane są zgodnie z prawem holenderskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.